Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Logg inn
Kyrkjelyden sitt bildealbum på nett
   Bjerkreim kyrkjekontor
   Postboks 38
   4384 Vikeså


Bjerkreim kyrkje
Ivesdal kapell
Ørsdalen kapell
Bjerkreim sokn sine arrangement Samleoversikt aktivitet i soknet Bjerkreim bedehus Vikeså misjonshus BKU KRIK Bjerkreim kommune Bjerkreimsnytt Misjonsalliansen Ecuador Andre lenker ut på nettet
Bakgrunnsbilde © Alf S. Ognedal
Storavatnet frå Sundvor
Mandag 10. des
Sundag 16. des
Torsdag 20. des
Fredag 21. des
Laurdag 22. des
Sundag 23. des
Aktuelt ute på nettet:
Innhaldet i desse lenkene er frå andre nettstadar.
Slutter i Titania
NRK Rogaland: Ansatte i gruveselskapet Titania i Sokndal søker seg bort fra bedriften. Personalsjef Finn Nesvold vil ikke si hvor mange som har sagt opp i løpet av høsten, skriver Dalane Tidende. Bedriften har varslet stans i driften i fire måneder våren 2019.
Overskot for Marken i unntaksår
Dalane tidende: Marken blei gjennomført, og alle lag og foreiningar fekk betalt for dugnaden. At det i tillegg blei eit overskot på nærmare 200.000 kroner, ser Sigmund Skjæveland, dagleg leiar i Bjerkreimsmarken, som bonus.
Nytt forskingsprosjekt om avdøde religioners siste dager
Vårt Land - forsiden: Nytt forskingsprosjekt om avdøde religioners siste dager
Nytt vedtak - Innsigelse til kommunedelplan 668 for Fv. 47 på strekningen Åkra sør - Veakrossen, Karmøy kommune
Regjeringen.no: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter en ny gjennomgang av saken kommet til at det ikke er grunnlag for å omgjøre vedtaket av 2. desember 2016. Kommunedelplanen for Fv. 47 vedtatt av Karmøy kommunestyre den 8. februar 2016 godkjennes derfor fortsatt. Det er lagt særlig vekt på bestemmelsene i naturmang-foldloven § 7, og det er gjort en avveining mellom hensynet til naturmangfold og de samfunnsmessige fordeler ved omkjøringsveien. Departementet har kommet til at samfunnsnytten ved en omkjøringsvei, knyttet til trafikksikkerhet, nærmiljø og sentrumsutvikling, i dette tilfellet veier tyngst. Det er i den sammenheng også lagt vekt på muligheten for avbøtende og kompenserende tiltak. Departementet legger til grunn at Statens vegvesen, Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune, som del av videre reguleringsplanarbeid, gjennom utarbeidelse av flere alternativer vil konkretisere og fastsette nødvendige avbøtende tiltak for å ivareta naturmangfoldet, jordvern, friluftsliv og landskap. Her vises det spesielt til behovet for å vurdere om den sørligste delen av omkjøringsveien er nødvendig, eller om hensynet til nevnte verdier tilsier at denne delen bør utgå, jevnfør prinsippene i naturmangfold-loven §§ 10-12. Det skal også ses på om det kan bygges miljøkulvert på hele eller deler av strekningen der veien går i skjæring gjennom Breiabakka for å minimere tap av kystlynghei, og ivareta naturmangfoldet og øvrige verdier i området. Departementet legger videre til grunn at økologisk kompensasjon for tap av den utvalgte naturtypen kystlynghei utredes og pålegges i forbindelse med reguleringsplanprosessen, jf. også naturmangfoldloven § 53 tredje ledd. Også etter en fornyet behandling har departementet derfor kommet til at innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland ikke tas til følge.
Et verneombud takker av
Presteforeninga: I forbindelse med at nasjonalt hovedverneombud Dag Tormod Milje takker for seg, har prest.no tatt en liten prat med ham om den rollen han har hatt de siste fire årene. For hva slags rolle har egentlig verneombudet i kirken, kan man si at også dette er en form for prestetjeneste, eller er det noe helt […]
Konferanserapport: Liturgisk pilegrimsreise – Leitourgia 2018 i Tønsberg
Presteforeninga: 6.-9. november var det nordiske ekumeniske liturgiske nettverket Leitourgia samlet til sin årlige konferanse. Denne gangen i Tønsberg, Norge. Leder for lokalkomiteen var sokneprest i Tønsberg domkirke, Jan Terje Christoffersen. Prest.no intervjuet Christoffersen etter konferansen. På konferansen deltok også sokneprest i Bodø domkirke, Kyrre Kolvik. Begge hadde fått konferansestipend fra Presteforeningen. Jan Terje Christoffersen – Hva […]
Matt 5,1-10: 1 
    Då Jesus såg folkemengda, gjekk han opp i fjellet. Han sette seg, og læresveinane samla seg om han. 2 Då tok han til orde og lærte dei:
          
    3 «Sæle dei som er fattige i ånda,
          himmelriket er deira.
          
    4 Sæle dei som sørgjer,
          dei skal bli trøysta.
          
    5 Sæle dei audmjuke,
          dei skal arva jorda.
          
    6 Sæle dei som hungrar og tørstar etter rettferda,
          dei skal bli metta.
          
    7 Sæle dei miskunnsame,
          dei skal få miskunn.
          
    8 Sæle dei reine i hjartet,
          dei skal sjå Gud.
          
    9 Sæle dei som skaper fred,
          dei skal kallast Guds born.
          
    10 Sæle dei som blir forfølgde for rettferd skuld,
          himmelriket er deira.
kilde: bibel.no
Gudsteneste denne uka i Bjerkreim soknHar du lagt merke til dei fine kyrkjene våre? Her arrangerer me flotte gudstenester - for alle!

På sundag den 16. desember kl 11.00 er det Høymesse i Bjerkreim kyrkje. Leif Wikøren Nilsen er liturg. Det blir song/musikk v/Gro Anette Slettebø. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet Liberia.


Tilbake til kyrkjelyden sin nettside

Alle aktiviteter i Bjerkreim

Alle gudstenester i Bjerkreim sokn Gudstenester med dåp
Aktiviteter i Bjerkreim sokn utanom gudstenester

Gudstenester i Bjerkreim kyrkje Gudstenester i Bjerkreim kyrkje med dåp
Gudstenester i Ivesdal kapell Gudstenester i Ivesdal kapell med dåp
Gudstenester i Ørsdalen kapell

G3-gudstenester Ungdomsgudstenester Kulturkalender Vikeså Misjonshus

Aktivitetar i kyrkjelyden
Her finn du ein så godt som fullstendig oversikt over aktivitetane i kyrkjelyden og på bedehusa med meir. Bruk vala over til å velje kva slags oversikt du vil ha.

Bjerkreim sokn

Sundag 16. des

kl 11:00

Høymesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia
3. søndag i adventstiden (farge: fiolett). Preiketekst: Joh 5, 31-36 Gjerningene vitner om meg. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia.

Torsdag 20. des

kl 08:30

Skolegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til 0
Fredag (farge: fiolett). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Juleevangeliet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til 0.

kl 11:00

Skolegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til 0
Fredag (farge: fiolett). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Juleevangeliet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til 0.

kl 12:00

Skolegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til 0
Fredag (farge: fiolett). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Juleevangeliet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til 0.

Fredag 21. des

kl 19:00

Julekonsert i Bjerkreim kyrkje Takkoffer til Trusopplæringa
(farge: fiolett). Preiketekst: . Takkoffer til Trusopplæringa.

Sundag 23. des

kl 19:00

IKKJE gudsteneste i soknet
4. søndag i adventstiden (farge: fiolett). Preiketekst: Matt 1, 18-25 Budskapet til Josef.

Måndag 24. des

kl 13:00

Familiegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Misjonsprosjektet
Julaftan (farge: kvit). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Jesus blir født. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Misjonsprosjektet.

kl 14:30

Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
Julaftan (farge: kvit). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Jesus blir født. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

kl 16:00

Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia
Julaftan (farge: kvit). Preiketekst: Luk 2, 1-20 Jesus blir født. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til Misjonsprosjektet Liberia.

Tysdag 25. des

kl 11:00

Høytidsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Indremisjonsforbundet i Rogaland
Juledag (farge: kvit). Preiketekst: Joh 1, 1-14 Ordet ble menneske. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd. Takkoffer til Indremisjonsforbundet i Rogaland.

Sundag 30. des

kl 19:30

Familiegudsteneste i Ørsdalen kapell ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til 0
Romjulssøndag (farge: kvit). Preiketekst: Luk 2, 25-35 Simeons lovsang. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Takkoffer til 0.

Måndag 31. des

kl 23:00

Nyttårsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen Takkoffer til 0
Nyttårsaftan (farge: kvit). Preiketekst: Matt 11, 25-30 Jeg vil gi dere hvile. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Takkoffer til 0.

Sundag 06. jan

IKKJE gudsteneste i soknet
Kristi åpenbaringsdag (farge: ). Preiketekst: .

Sundag 13. jan

kl 11:00

Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen
2. søndag i åpenbaringstida (farge: grøn). Preiketekst: Joh 1,29 - 34 Guds lam bærer verdens synd. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. (Anna: Bibler til 6. klassetrinn)

Sundag 20. jan

kl 11:00

Familiegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen
3.søndag i åpenbaringstida (farge: grøn). Preiketekst: Joh 1,15 - 18 Han har vist oss hvem Gud er. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. (Anna: Bibler til 6. klassetrinn)

Sundag 27. jan

kl 11:00

G3 gudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
4. søndag i åpenbaringstida (farge: grøn). Preiketekst: Luk 13, 10 - 17 Jesus helbreder en kvinne. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd.

Sundag 03. feb

kl 11:00

Høymesse i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
5.søndag i åpenbaringstida (farge: grøn). Preiketekst: Joh 5,1 - 15 Den syke ved Betesda. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd.

Sundag 10. feb

kl 11:00

Høymesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
6. søndag i åpenbaringstiden (farge: grøn). Preiketekst: Mark 13, 21-27 Når menneskesønnen kommer. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd.

Sundag 17. feb

IKKJE gudsteneste i soknet
Såmannssøndag (farge: ). Preiketekst: .

Sundag 24. feb

kl 19:00

Kveldsgudsteneste på Misjonshuset ved Leif Wikøren Nilsen
Kristi forklarelsesdag (farge: grøn). Preiketekst: Luk 9, 28 - 36 Disiplene får se Jesu herlighet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. (Anna: Soknets årsmøte etterpå)

Sundag 03. mar

IKKJE gudsteneste i soknet
Fastelavnssøndag (farge: ). Preiketekst: . (Anna: Skolens vinterferie uke 9)

Sundag 10. mar

kl 11:00

Høymesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
1. søndag i fastetida (farge: fiolett). Preiketekst: Matt 26, 36 - 45 I Getsemane. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd.

Sundag 17. mar

IKKJE gudsteneste i soknet
2.søndag i fastetida (farge: ). Preiketekst: . (Anna: Konf weekend Ognatun)

Sundag 24. mar

kl 11:00

G3 gudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
Maria Budskapsdag (farge: kvit). Preiketekst: Luk 1, 39 - 45 Maria og Elisabet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd.

Sundag 31. mar

kl 11:00

Familiegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen
3. søndag i fastetiden (farge: fiolett). Preiketekst: Luk 22, 28 - 34 Jeg ba for deg. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. (Anna: Diplom dåpsskolen)

Sundag 07. apr

kl 11:00

Høgmesse i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
4.søndag i fastetida (farge: fiolett). Preiketekst: Joh 6, 24 - 36 Jeg er livets brød. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd. (Anna: Israelsmisjonens kretsårsmøte)

Sundag 14. apr

kl 11:00

Familiegudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen
Palmesundag (farge: fiolett). Preiketekst: Joh 12, 1 - 13 Salving og inntog. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp.

Torsdag 18. apr

kl 11:00

Gudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
Skjærtorsdag (farge: fiolett). Preiketekst: Joh 13, 1 - 17 Jesus vasker disiplenes føtter. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.

Fredag 19. apr

kl 11:00

Gudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen
Langfredag (farge: fiolett). Preiketekst: Matt 26, 30 - 27, 50 Lidelsesberetningen. Liturg Leif Wikøren Nilsen.

Sundag 21. apr

kl 11:00

Høgtidsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
Påskedag (farge: kvit). Preiketekst: Joh 20, 1 - 10 Den tomme graven. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd.

Sundag 28. apr

IKKJE gudsteneste i soknet
2. søndag i påsketida (farge: ). Preiketekst: .

Sundag 05. mai

kl 11:00

Familiegudsteneste i Ørsdalen kapell ved Leif Wikøren Nilsen
3. søndag i påsketida (farge: kvit). Preiketekst: Mark 6, 30 - 44 Jesus metter 5000. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. (Anna: Sam arb Søndagsskulane)

Sundag 12. mai

IKKJE gudsteneste i soknet
4. søndag i påsketida (farge: ). Preiketekst: . (Anna: Holmenkollstafetten)

Fredag 17. mai

kl 10:00

Familiegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen
17. mai (farge: kvit). Preiketekst: Luk 17, 11 - 19 Den takknemlige samaritan. Liturg Leif Wikøren Nilsen.

Sundag 19. mai

kl 11:00

G3 gudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen. Nattverd.
5. søndag i påsketida (farge: kvit). Preiketekst: 1 Kong 8, 12 - 13,27 - 30 Salomo ber for tempelet. Liturg Leif Wikøren Nilsen. Mulighet for dåp. Nattverd.

Torsdag 23. mai

kl 19:00

Samtalegudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen
(farge: ). Preiketekst: . Liturg Leif Wikøren Nilsen.

Sundag 26. mai

kl 11:00

Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen
6. søndag i påsketida (farge: kvit). Preiketekst: Matt 6, 7 - 13 Vår Far. Liturg Leif Wikøren Nilsen.

Torsdag 30. mai

kl 10:30

Andaktsgudsteneste på Omsorgssenteret ved Leif Wikøren Nilsen
Kristi Himmelfartsdag (farge: kvit). Preiketekst: Joh 17, 1 - 5 La din Sønn bli herliggjort. Liturg Leif Wikøren Nilsen.

Sundag 02. jun

kl 11:00

Konfirmasjonsgudsteneste i Ivesdal kapell ved Leif Wikøren Nilsen
søndag før pinse (farge: kvit). Preiketekst: Joh 16, 12 - 15 Når sannhetens Ånd kommer. Liturg Leif Wikøren Nilsen.

Sundag 09. jun

kl 11:00

Konfirmasjonsgudsteneste i Bjerkreim kyrkje ved Leif Wikøren Nilsen
Pinsedag (farge: raud). Preiketekst: Joh 14, 23 - 29 Løfte om Ånd og fred. Liturg Leif Wikøren Nilsen.

Sundag 16. jun

kl kl. 1

Friluftsgudsteneste i Lauperak ved Leif Wikøren Nilsen
Treeinighetssundag (farge: grøn). Preiketekst: Apg 17, 22 - 34 Han gir liv og ånde til alle. Liturg Leif Wikøren Nilsen.

Sundag 23. jun

IKKJE gudsteneste i soknet
2. sundag i treeiningstida (farge: ). Preiketekst: .

Sundag 30. jun

IKKJE gudsteneste i soknet
3. søndag i treeiningstida (farge: ). Preiketekst: .

Denne siden er utviklet av Leif Wikøren Nilsen © 2010-2018 for Bjerkreim sokn.
Brukerkommentarer / forslag til forbedringer/forenklinger ønskes.
Motto: enkelt - men ikke enklere Det tok 0.03 sekunder å generere siden på serveren.