Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Logg 1
Logg 1
Her er første logg.

Hei.

Dette er din første "konfirmantlogg". Det er 4 slike til sammen. Du lurer kanskje på hva en slik logg er for noe? Du kan kanskje best sammenligne det med en hjemmelekse. I denne loggen er det først en tekst du skal lese, og så noen oppgaver du skal svare på. Det kan komme oppgaver der du trenger hjelp av en forelder/føresett. Du kan levere svarene enten på første gruppesamling i høst - eller så kan du sende svarene på mail til post@bjerkreimkyrkja.no så fort som mulig (asap). Husk å merk svaret ditt med overskriften "Logg 1" og konfirmantens navn.

Praktisk: Dette blir sendt med i brev i august. Dersom du vil svare elektronisk, kan du løse oppgaven i brevet, ta bilde/scanne svaret og sende på mail - eller så kan du finne loggen på https://bjerkreimkyrkja.no/?nyhet=207, kopiere spørsmålsdelen og lime dem inn i en mail og fylle ut svarene sånn.

Dåp, trosopplæring og konfirmasjon (les eller se denne  youtuben...)

Dåp er en kristen skikk som Jesus startet og du finner det omtalt i Bibelen. Jesus døpte ikke selv, men han bad i sin tid etterfølgerne sine om "å gå ut i hele verden og gjøre folkeslag til disipler". Det skulle man gjøre ved 1) å døpe dem i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og 2) å lære dem å holde alt det jeg har bode dykk. Matt 28, 18-20. Og det begynte disiplene å gjøre. Dåp og opplæring altså. Det gikk hand i hand. Du kan lese om dette i Det nye testamentet - i bøkene etter evangeliene. Til å begynne med var det i hovedsak voksne som ble døpt, men vi leser flere steder at folk lot seg døpe "med hele deres hus" og vi vet at det også omfattet barn. Vi vet også fra andre kilder utenom Bibelen at de kristne døpte barn helt fra kirkens første tid - og at dette var vanlig.

Men det var ikke bare det å døpe som ble viktig. Det "å lære opp" har hele tiden vært like viktig. Så ganske snart utviklet det seg en trosopplæring for de som var døpt / skulle bli døpt. Den ble etter hvert standardisert, slik at alle fikk omtrent lik opplæring. Vi vet at det å kunne framsi (blant annet) Den apostoliske trosbekjennelsen før man ble døpt, var vanlig for dem som ble døpt som voksne. For barn som ble døpt før de kunne lære seg dette, ble det opp til foreldre og faddere "å lære barnet". Etter hvert hadde barna lært seg dette og da hadde man en gudstjenesten der barnet selv skulle framsi troen sin. Denne dagen (og den gudstjenesten) kalte man for konfirmasjon.

Ordet "konfirmasjon" betyr "å bekrefte" (latin: "confirmatio", jamfør engelsk "to confirm"). I kristen sammenheng er det altså dåpen man gir en bekreftelse på.

Gjennom historien har trosopplæringen og konfirmasjonsopplæringen forandret seg mye - alt etter tidens krav og syn på hva som var bra sånn rent pedagogisk. I forbindelse med reformasjonen ble Luthers lille katekisme populær som trosopplæring. Og "skrekken" kom i Norge/Danmark i år 1737 da Erik Pontoppidan skrev en Forklaring over Luthers lille katekisme - 757 spørsmål og svar som konfirmantene måtte lære utenatt. På overhøringsdagen før konfirmasjonssøndagen, kunne man få et hvilket som helst spørsmål fra "Pontoppidan" som man måtte svare korrekt på. Klarte man ikke å svare riktig, ble man ikke konfirmert det året - men man kunne prøve igjen - til neste år..! Klart mange konfirmanter syntes dette var forferdelig - og hele familier risikerte "å miste ansikt" om man ikke klarte dette godt nok. Og ikke ble man regnet som voksen heller! Her i området har "Pontoppidan" overlevd i Samfunnet helt til nyere tid.

Ta det rolig. I Bjerkreim sokn er det ikke påkrevd at du skal kunne alle 757 spørsmål og svar fra "Pontoppidan", men vi forutsetter at du er med på undervisningen, deltar med en positiv holdning på de ulike samlinger, og tillegner deg erfaring, forståelse, tankeinnhol og, trosinnhold ...og litt puggestoff. Vi har en trosopplæring og en konfirmasjonstid som fokuserer mest på det å erfare troen og å reflektere rundt troen, men vi har også med noe teori- og noe utenatt-læring. På denne måten håper vi at alle kan oppleve at man mestrer det å være konfirmant. Og så håper vi at alt dette til sammen blir fine skatter som du kan bruke for din livstolkning og livsmestring - altså noe å leve livet på - i både medgang og motgang.

Konfirmasjon er også et overgangsritual. Man markerer overgangen fra å være barn til å bli voksen. Barnet er umyndig og "uansvarlig". Den voksne er myndig og ansvarlig. Samfunnet forventer derfor at konfirmanten tar større ansvar for seg selv og de rundt seg - og oppfører seg deretter. Samtidig kan konfirmanten forvente at en får være en mer likeverdig part i samfunnet - mer på lik linje med alle andre voksne. At konfirmasjonstiden er lagt til ungdomstiden og pubertetstiden er ikke noen tilfeldighet, men man kan diskutere om det året man fyller 15 år er riktig konfirmasjonstidspunkt. Noen vil påstå at konfirmantene er for unge til å selv ta et valg omkring tro og tvil - og bestemme seg for dette, mens andre mener "det er jammen på høy tid". Uansett er det sånn i Norge har man får stemmerett til kirkelige valg når man er konfirmert (15 år) - og man kan da melde seg inn/ut på egen hånd i kirke-, tros- og livssynssamfunn. I Den norske kirke har man også lov å være fadder når man er blitt konfirmert.

Du som er konfirmant kan komme til å møte en del uttalelser og forventninger som på ulike måter spiller på det som er sagt. En forelder kan komme til å si konfirmanten: "Nå som du har blitt voksen.." En onkel smiler lurt til deg: "På konfirmasjonsdagen skal du få drikke din første kopp med kaffe.." Eller en tante kommenterer: "Og du som er konfirmant og alle ting.."

Oppstart og forventninger (oppgaver)

Mål: å gjøre konfirmanten bevisst på egne og andres forventninger til det å være konfirmant.

Du er ikke den første som blir konfirmert. Ei heller den siste.

 

1 Har du hørt noe fra fjorårskonfirmantene om det å være konfirmant? Skriv litt om det de har sagt.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

2 Spør en forelder/føresett/fadder om da de var konfirmant. Skriv litt om hvordan de hadde det.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

3 Hva slags forventninger har man til konfirmanter i dag?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

4 Dersom du vet hvem som er/var dine faddere, skriv opp navnene.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

I september skal vi ha kortweekend. En av undervisningstimene handler om Bibelen og hvordan den brukes. Dette skal dere egentlig kunne (fra skolen og fra "Kode B"), men erfaring viser at ferdighetsnivået er veldig forskjellig. Det å kunne slå opp i Bibelen (verdens mest leste bok) raskt og effektivt er en nyttig kunnskap for konfirmasjonstiden og for livet uansett. Derfor har jeg et par spørsmål som hjelper meg å kartlegge hvordan du/dere ligger an:

5 a   Er bibelen én bok eller flere? I så fall; hvor mange?

..............................................................................................................................

5 b   Hva slags hoveddeler kan man dele Bibelen inn i? Hva heter de?

.............................................................................................................................. 

5 c   Nevn noen sjangere man kan treffe på i Bibelen?

.............................................................................................................................. 

5 d   Hva betyr ordet "Bibel"?

.............................................................................................................................. 

5 e   Hva betyr ordet "testamente"?

.............................................................................................................................. 

5 f   Hva betyr ordet "profet"?

.............................................................................................................................. 

5 g   Hva betyr ordet "Messias"?

.............................................................................................................................. 

5 h   Hva betyr ordet "frelse"?

.............................................................................................................................. 

5 i   Her er en bibelforkortelse. Beskriv de ulike delene.

 

Joh 3, 16

 

5 j   Her er noen bibelforkortelser. Finn fram i Bibelen og fyll ut de ordene som mangler:

 

Joh 3, 16
For så _____ ___ _____ at han gav ___ sin, ___ ________,
så kvar ___ ___ ____ __ ___, ikkje skal gå _______, men ha ____ ___.

 

Matt 28, 18-20
Då steig _____ ____ og ____ til dei:
«Eg har fått ___ ____ i ________ og __ _____.
Gå difor og ____ ____ _________ ___ ________!
____ ___ til namnet åt _______ og _____ og ___ _______ _____
og ___ ___ _ _____ alt det som eg har ____ ____.
Og sjå, __ __ ___ ____ alle dagar så lenge verda står.»

 

Joh 14, 6
_____ _____: «Eg er _____, ________ og _____.
Ingen kjem til ___ ____ _______ ___.

 

Matt 22, 37-39
Han svara: «´Du skal _____ ______ ___ ___ av heile ditt hjarte
og __ _____ __ ____ og __ ___ ____ ___.´ Dette er det største og første _____.
Men det andre er like stort: ´Du skal _____ ______ ___ ___ ___ _____´.

 

 

Det var det. Nå må du bare levere svara dine - enten på første gruppesamling i høst - eller så fort som mulig via mail til post@bjerkreimkyrkja.no. Merk med overskrift "Logg 1" og konfirmantens navn.

Vi sees.
mvh Leif prest