Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Mal salmeseddel høgmesse
Mal salmeseddel høgmesse
evt preludium (og prosesjon når dåp/høytid/...)
Inngangssalme    
Inngangsord, syndsvedkjenning, kyrie (faste?) og gloria
Mottaking til dåp
Dåpssalme    
Forsakinga og trua, dåpen og livet i dåpen
Dåpssalme    
Barnesamling
Dagens bøn og første lesinga  
Høgmessesalme    
Andre lesinga  
Salme    
Evangelium og preike  
Truvedkjenninga
Salme    
Kunngjeringar og forbøn/litani (inkl ljostenning og bønesvar) 
Takkoffer + salme    
Førebuing av måltidet, prefasjonsdialog, prefasjon, Hellig, verba, Herrens bøn, Du Guds Lam, utdeling
Salme under nattverd    
Avslutning av nattverden og takkebøn
Salme    
Benedicamus (vanlig) eller salutatio (faste), velsigninga, amen, 3x3, postludium, utsending