Infoskjerm
DEN NORSKE KYRKJA
Bjerkreim kyrkjelyd
Logg inn
Kyrkjelyden sitt bildealbum på nett
   Bjerkreim kyrkjekontor
   Postboks 38
   4384 Vikeså


Bjerkreim kyrkje
Ivesdal kapell
Ørsdalen kapell
Bjerkreim sokn sine arrangement Samleoversikt aktivitet i soknet Bjerkreim bedehus Vikeså misjonshus BKU KRIK Bjerkreim kommune Bjerkreimsnytt Misjonsalliansen Ecuador Andre lenker ut på nettet
Bakgrunnsbilde © Alf S. Ognedal
Storavatnet frå Sundvor
Mandag 10. des
Sundag 16. des
Torsdag 20. des
Fredag 21. des
Laurdag 22. des
Sundag 23. des
Aktuelt ute på nettet:
Innhaldet i desse lenkene er frå andre nettstadar.
Slutter i Titania
NRK Rogaland: Ansatte i gruveselskapet Titania i Sokndal søker seg bort fra bedriften. Personalsjef Finn Nesvold vil ikke si hvor mange som har sagt opp i løpet av høsten, skriver Dalane Tidende. Bedriften har varslet stans i driften i fire måneder våren 2019.
Overskot for Marken i unntaksår
Dalane tidende: Marken blei gjennomført, og alle lag og foreiningar fekk betalt for dugnaden. At det i tillegg blei eit overskot på nærmare 200.000 kroner, ser Sigmund Skjæveland, dagleg leiar i Bjerkreimsmarken, som bonus.
Nytt forskingsprosjekt om avdøde religioners siste dager
Vårt Land - forsiden: Nytt forskingsprosjekt om avdøde religioners siste dager
Nytt vedtak - Innsigelse til kommunedelplan 668 for Fv. 47 på strekningen Åkra sør - Veakrossen, Karmøy kommune
Regjeringen.no: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter en ny gjennomgang av saken kommet til at det ikke er grunnlag for å omgjøre vedtaket av 2. desember 2016. Kommunedelplanen for Fv. 47 vedtatt av Karmøy kommunestyre den 8. februar 2016 godkjennes derfor fortsatt. Det er lagt særlig vekt på bestemmelsene i naturmang-foldloven § 7, og det er gjort en avveining mellom hensynet til naturmangfold og de samfunnsmessige fordeler ved omkjøringsveien. Departementet har kommet til at samfunnsnytten ved en omkjøringsvei, knyttet til trafikksikkerhet, nærmiljø og sentrumsutvikling, i dette tilfellet veier tyngst. Det er i den sammenheng også lagt vekt på muligheten for avbøtende og kompenserende tiltak. Departementet legger til grunn at Statens vegvesen, Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune, som del av videre reguleringsplanarbeid, gjennom utarbeidelse av flere alternativer vil konkretisere og fastsette nødvendige avbøtende tiltak for å ivareta naturmangfoldet, jordvern, friluftsliv og landskap. Her vises det spesielt til behovet for å vurdere om den sørligste delen av omkjøringsveien er nødvendig, eller om hensynet til nevnte verdier tilsier at denne delen bør utgå, jevnfør prinsippene i naturmangfold-loven §§ 10-12. Det skal også ses på om det kan bygges miljøkulvert på hele eller deler av strekningen der veien går i skjæring gjennom Breiabakka for å minimere tap av kystlynghei, og ivareta naturmangfoldet og øvrige verdier i området. Departementet legger videre til grunn at økologisk kompensasjon for tap av den utvalgte naturtypen kystlynghei utredes og pålegges i forbindelse med reguleringsplanprosessen, jf. også naturmangfoldloven § 53 tredje ledd. Også etter en fornyet behandling har departementet derfor kommet til at innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland ikke tas til følge.
Et verneombud takker av
Presteforeninga: I forbindelse med at nasjonalt hovedverneombud Dag Tormod Milje takker for seg, har prest.no tatt en liten prat med ham om den rollen han har hatt de siste fire årene. For hva slags rolle har egentlig verneombudet i kirken, kan man si at også dette er en form for prestetjeneste, eller er det noe helt […]
Konferanserapport: Liturgisk pilegrimsreise – Leitourgia 2018 i Tønsberg
Presteforeninga: 6.-9. november var det nordiske ekumeniske liturgiske nettverket Leitourgia samlet til sin årlige konferanse. Denne gangen i Tønsberg, Norge. Leder for lokalkomiteen var sokneprest i Tønsberg domkirke, Jan Terje Christoffersen. Prest.no intervjuet Christoffersen etter konferansen. På konferansen deltok også sokneprest i Bodø domkirke, Kyrre Kolvik. Begge hadde fått konferansestipend fra Presteforeningen. Jan Terje Christoffersen – Hva […]
Matt 5,1-10: 1 
    Då Jesus såg folkemengda, gjekk han opp i fjellet. Han sette seg, og læresveinane samla seg om han. 2 Då tok han til orde og lærte dei:
          
    3 «Sæle dei som er fattige i ånda,
          himmelriket er deira.
          
    4 Sæle dei som sørgjer,
          dei skal bli trøysta.
          
    5 Sæle dei audmjuke,
          dei skal arva jorda.
          
    6 Sæle dei som hungrar og tørstar etter rettferda,
          dei skal bli metta.
          
    7 Sæle dei miskunnsame,
          dei skal få miskunn.
          
    8 Sæle dei reine i hjartet,
          dei skal sjå Gud.
          
    9 Sæle dei som skaper fred,
          dei skal kallast Guds born.
          
    10 Sæle dei som blir forfølgde for rettferd skuld,
          himmelriket er deira.
kilde: bibel.no
Lysestakar frå Ivesdal kapell vart vigsla i 1878
Lysestakar frå Ivesdal kapell vart vigsla i 1878
2 4-arma lysestakar har vore i privat eige i Egersund frå ca. 1950 fram til februar 2018. Støypejernsstakane har hatt fast plass i stova til Gerd og Tore Fotland i mange år. Nå har dei gitt lysestakane i gåve til kapellet. Så nå er lysestakane tilbake der dei kom frå.

Etter at straumen kom til Ivesdal i 1950, var Christian Fotland på gravplassen på Ivesdal. Der fann han 2 lysestakar som var kasta i ein «skrothaug». Då straumen kom til Ivesdal, hadde dei ikkje bruk for lysestakane lenger. Dei høyrde til den gamle tida. Fotland tykte dei var fine. Han spurte ein kar om han kunne ta dei med seg. Det fekk han. Etter den tid har familien Fotland hatt dei i eige og brukt dei. Lysestakane var fast i bruk i juleselskapa hos familien Fotland i Årstadgata i Egersund.

I januar fekk kyrkjeverje besøk på kontoret av Gerd og Tore Fotland. Tore er son til Christian. Dei overtok huset i Årstadgata etter foreldra hans. Nå skulle dei flytta frå einebustad til leilighet og hadde ikkje plass til lysestakane.  Derfor ville dei gje lysestakane i gåve til kapellet.

Det var ønskeleg å vita meir om stakane. Klokkar Ola Birkeland snakka med dei eldste som sokna til Ivesdal kapell. Ingen hadde kjennskap til stakane. Deretter reiste Ola Birkeland til Dalane Folkemuseum og snakka med Leif Dybing.  Han meiner bestemt at  lysestakane er frå ca. 1880. Det betyr at dei er frå kapellet var nytt. Dei har altså vore i bruk  frå 1878 til 1950 i Ivesdal kapell og frå 1950 til 2018 i privat heim i Egersund. Ringen er slutta – nå er dei på plass att i kapellet.

Denne siden er utviklet av Leif Wikøren Nilsen © 2010-2018 for Bjerkreim sokn.
Brukerkommentarer / forslag til forbedringer/forenklinger ønskes.
Motto: enkelt - men ikke enklere Det tok -0.29 sekunder å generere siden på serveren.