Konfirmant

Les alle saker om konfirmasjon i arkivet

Oversikt over konfirmasjonsåret:

Informasjonsmøte
10 gudstenester
6 andre kristne arrangement
Kortweekend
6 gruppesamlingar ( 3 i løpet av hausten og 3 på vinteren )
Samling i forkant av BKU, Fredagstreff og Fredagsklubb
Lysmesse
Langweekend
Fasteaksjonen
Undervisningslaurdag
Samtalegudsteneste
Konfirmasjonsfest
Konfirmasjonsgudstenester

Omfang

Konfirmasjonstida skal ha eit omfang på 60 timar. Timane er fordelt slik:

Informasjonsmøte 1 time
Gudstenester 10 timar
Andre kristne arrangement 6
Kortweekend 6 timar
Gruppesamlingar 12 timar
Samling i forkant av … 3 timar
Førebuing lysmesse, fasteaksjon, samtale- og konfirmasjonsgudsteneste 4 timar
Undervisningslaurdag 4
Fasteaksjonen 3 timar
Langweekend 9 timar
Konfirmasjonsfest

Me oppfordrar konfirmantane til å la det gå litt konkurranse i kven som går på flest gudstenester og andre kristne arrangement i løpet av året. Dei tre konfirmantane som går på flest gudstenester OG dei tre konfirmantane som går på flest andre kristne arrangement i løpet av året, spanderer me pizza ca i starten av mai.

Me vil gjerne også ha høgt oppmøte på alt me legg opp til i konfirmanttida. Dei tre konfirmantane som har høgast oppmøte når me ser bort frå dei to andre konkurransane, spanderer me også pizza på saman med dei andre.

Sidan opptelling av frammøte må skje før sjølve konfirmantåret er ferdig, har me eit slingringsmonn på 10% før me kallar inn til ekstraundervisning.

Gudstenester i konfirmasjonstida

I løpet av året må konfirmanten sjølv sørge for å gå på nokre gudstenester. I løpet av året reknar me 10 gudstenester som normalen. Med i dette reknestykket er sjølvsagt også:

– Prestentasjonsgudstenesten
– Gudstenesta på kortweekend
– Lysmessa
– Gudstenesta på langweekend
– Samtalegudstenesten
– Konfirmasjonsgudstenesten

Dermed er det 4 gudstenester igjen som konfirmanten må finne sjølv. Forslag til kva for gudstenester de kan prioritere er gudstenesta på KRIK cup & konsert, ein ungdomsgudsteneste, ein julegudsteneste og påskedagsgudstenesta. Men dette kan du altså styre sjølv.

Ideen med gudstenestene er å gjere konfirmanten kjent med korleis me feirer gudsteneste i kyrkjelyden og å gje konfirmanten ein varig plass i det gudstenestefeirande felleskapet.

Andre kristne arrangement..

I løpet av året må konfirmanten sjølv sørge for å få med seg minst 6 andre kristne arrangement. Dette kan være Yngres, fredagsklubben, fredagstreff, BKU, BUK og mykje anna.

Ideen er å gjere konfirmanten kjent med det kristne arbeidet i bygda (og då for ungdom spesiellt), og å gje konfirmanten ein varig plass i kyrkjelyden.