Råd og utval i Bjerkreim kyrkjelyd

Kvart fjerde år er det val av nytt sokneråd. Soknerådet er øvste kyrkjepolitiske organ for soknet. Soknerådet skal «vekke og nære det kristne arbeidet i soknet».

Bjerkreim er ein kommune med eit sokn. Derfor er soknerådet også fellesråd. Det er fellesrådet som samhandlar med kommunen.

Både soknerådet og fellesrådet har ulike utval som etter delegasjon ivaretar deler av arbeidet til soknerådet.

Dei ulike utvala er;